Gieo mầm trí thức - Thắp sáng tương lai

Địa chỉ: Vũ Lễ - Kiến Xương - Thái Bình
 • Chu Thị Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hoàng Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng